Foomkan weydiimaha waxaa loogu talagalay in lagu ururiyo macluumaad ku saabsan u diyaarsanaantaada tallaalka COVID-19, iyo inuu bixiyo hagid iyo tilmaamo si loo xaqiijiyo badbaadadaada.

Fadlan buuxi koodhka hoose ka hor intaanad sii wadin