Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Wisconsin COVID-19 Vaccine Registry (Chaw Rau Npe Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob)

Txhua tus hnub nyoog 5 xyoos thiab laus dua tsim nyog tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 tam sim no. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txhaj dawb xwb thiab tsis tag yuav muaj ntawv them nqi kho mob, ntawv cim qhia tus kheej ID los sis ntawv pov thawj kev xam xaj yog neeg pej xeem.

Cov Neeg Nrhiav Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob hauv Cheeb Tsam Milwaukee – lub Nroog Milwaukee Health Department (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kab Mob Kev Nkeeg) cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob (Northwest Health Center, South Side Health Center, thiab Menomonee Valley) yeej qhib rau neeg cia li tuaj rau npe nkaus xwb. Koj rau npe ua ntej tau saum huab cua ntawm no. Kauj ruam kawg ntawm qhov txheej txheem rau npe saum huab cua yog xaiv qhov chaw teem sij hawm ntsib, hnub thiab caij nyoog - vim lub Nroog Milwaukee tsuas pab neeg raws kev cia li tuaj xwb, koj tsis tag yuav ua kom tiav kauj ruam kawg no ntawm qhov txheej txheem. Muaj lwm cov chaw hauv cheeb tsam Milwaukee uas puav leej txais neeg cia li tuaj thiab cov teem muaj sij hawm.

Rau npe tam sim no kom teem tau lub sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19

Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) (DHS) yeej txhawb Center for Disease Control and Prevention (Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob) (CDC) cov kev pom zoo tias txoj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yeej yog txoj kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv koj tus kheej thiab txo tsawg tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19.

Cov Tshuaj Txhaj Rau Me Nyuam:
DHS thiab CDC pom zoo kom cov me nyuam hnub nyoog 5-11 xyoo txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer-BioNTech (Pfizer). Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer muaj ob koob yuav tau txhaj sib nrug li 21 hnub thiaj li yuav tau kev tiv thaiv zoo.

Cov me nyuam hnub nyoog 5-11 xyoos puav leej yuav tau txhaj koob tshuaj txhawb tom qab 5 lub hlis uas lawv xub txhaj thawj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer-BioNTech (Pfizer).

Cov Koob Tshuaj Txhaj Txhawb:
DHS thiab CDC pom zoo txhaj cov koob tshuaj txhawb rau qee cov pej xeem. Pom zoo siv tag nrho peb hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hauv Teb Chaws Asmeskas ua cov koob tshuaj txhaj txhawb.

Cov neeg nram no tsim nyog tau koob tshuaj txhaj txhawb yog tias lawv tau:

  • Txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Johnson & Johnson luv kawg li ob (2) lub hlis dhau los
  • Txhaj thawj cov koob tshuaj Moderna luv kawg li ntsib (5) lub hlis dhau los thiab yog 18 xyoos thiab laus dua
  • Txhaj thawj cov koob tshuaj Pfizer luv kawg li ntsib (5) lub hlis dhau los thiab yog 5 xyoos thiab laus dua

DHS thiab CDC txoj kev pom zoo tam sim no yog kheev muab cov tshuaj txhaj txhawb sib txuam txhaj tau. Cov tib neeg uas tsim nyog yuav xaiv tau qhov tshuaj txhaj txhawb tiv thaiv kab mob – Moderna, Johnson & Johnson, los sis Pfizer. Qee cov tib neeg yuav yeem txhaj hom uas lawv twb yeej txhaj tag lawm thiab lwm cov neeg yuav yeem txhaj lwm hom ua koob tshuaj txhawb.

Cov Koob Tshuaj Txhaj Txhawb Thib Ob:
DHS thiab CDC pom zoo kom qee cov neeg yuav tsum txhaj koob tshuaj txhawb thib ob. Puav leej muaj cov koob tshuaj txhawb thib ob ntawm qhov tshuaj Moderna thiab Pfizer. DHS txhawb:

  • Kom txhaj koob tshuaj txhawb thib ob Pfizer los sis Moderna rau cov neeg laus muaj 50 xyoo thiab laus dua luv kawg li plaub (4) lub hlis tom qab thawj qhov tshuaj txhaj txhawb tiv thaiv tus lab mob COVID-19 uas tau kev tso cai los sis pom zoo
  • Kom txhaj koob tshuaj txhawb thib ob Pfizer los sis Moderna rau cov neeg laus muaj 18-49 xyoos uas tau txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob Janssen ua lawv thawj cov koob tshuaj thiab ua koob tshuaj txhaj txhawb luv kawg li plaub (4) lub hlis tom qab lawv thawj qhov tshuaj txhaj txhawb tiv thaiv tus lab mob Janssen
  • Kom txhaj koob tshuaj txhawb thib ob Pfizer rau cov neeg muaj 12 xyoos thiab loj dua uas muaj kev cuam tshuam nruab nrog cev tsis muaj zog tiv thaiv dog dig mus txog loj heev luv kawg li plaub (4) lub hlis tom qab thawj qhov tshuaj txhaj txhawb (cov neeg no tau muaj kev phais hloov khoom nruab nrog cev, los sis cov uas muaj cov kev mob xam tau tias yog ib qib kev cuam tshuam nruab nrog cev tsis muaj zog tiv thaiv)
  • Kom txhaj koob tshuaj txhawb thib ob Moderna rau cov neeg muaj 18 xyoo thiab laus dua uas muaj kev cuam tshuam nruab nrog cev tsis muaj zog tiv thaiv dog dig mus txog loj heev luv kawg li plaub (4) lub hlis tom qab thawj qhov tshuaj txhaj txhawb

Lwm Cov Koob Tshuaj Ntxiv:
DHS thiab CDC pom zoo kom cov tib neeg uas muaj teeb meem rau lub nruab nrog cev yuav tsum txhaj ib koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 mRNA ntxiv tom qab luv kawg nkaus li 28 hnub uas txhaj koob ob ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer los sis Moderna. Xav paub ntxiv txog cov tshuaj txhaj ntxiv, mus xyuas DHS qhov vas sab txog Cov Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv COVID-19 Ntxiv.

Xav tau kev pab rau npe teem ib lub sij hawm los sis lwm cov kev pab txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau 844-684-1064 (tus xov tooj hu dawb). Xav paub ntxiv txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog rau cov chaw, mus xyuas Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kev Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) qhov vas sab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19.

Faj Seeb: Qhov chaw no yuav tsum tau siv cov hom chaw tshawb nrhiav nram no: Google Chrome (qhov tshiab tshaj plaws), Microsoft Edge (qhov tshiab tshaj), Safari (qhov tshiab tshaj)