Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Wisconsin COVID-19 Vaccine Registry (Chaw Rau Npe Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob)

Txhua tus hnub nyoog 12 xyoos thiab laus dua tsim nyog tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 tam sim no. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txhaj dawb xwb thiab tsis tag yuav muaj ntawv them nqi kho mob, ntawv cim qhia tus kheej ID los sis ntawv pov thawj kev xam xaj yog neeg pej xeem.

Rau npe tam sim no kom teem tau lub sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19

Xav tau kev pab rau npe teem ib lub sij hawm los sis lwm cov kev pab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm 1-844-684-1064. Xav paub ntxiv txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog rau cov chaw, mus xyuas Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kev Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) qhov vas sab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19, https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-registry.htm.

Faj Seeb: Qhov chaw no yuav tsum tau siv cov hom chaw tshawb nrhiav nram no: Google Chrome (qhov tshiab tshaj plaws), Microsoft Edge (qhov tshiab tshaj), Safari (qhov tshiab tshaj)