Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Wisconsin COVID-19 Vaccine Registry (Chaw Rau Npe Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob)

Txhua tus hnub nyoog 12 xyoos thiab laus dua tsim nyog tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 tam sim no. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txhaj dawb xwb thiab tsis tag yuav muaj ntawv them nqi kho mob, ntawv cim qhia tus kheej ID los sis ntawv pov thawj kev xam xaj yog neeg pej xeem.

Rau npe tam sim no kom teem tau lub sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19

CDC pom zoo kom cov tib neeg uas muaj teeb meem rau lub nruab nrog cev yuav tsum txhaj ib koob tshuaj tiv thaiv COVID-19  mRNA ntxiv tom qab luv kawg nkaus li 28 hnub uas txhaj koob ob ntawm  qhov tshuaj tiv thaiv COVID-19 Pfizer los sis  qhov tshuaj tiv thaiv COVID-19 Moderna. Xav paub ntxiv txog cov tshuaj txhaj ntxiv, mus xyuas DHS qhov vas sab txog Cov Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv COVID-19 Ntxiv.

Lub Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kev Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) (DHS) yeej txhawb txoj kev pom zoo rau qee cov pej xeem uas muaj feem poo raug los sis sib kis tau tus kab mob COVID-19 kom txhaj koob tshuaj txhawb kev tiv thaiv COVID-19 Pfizer-BioNTech (Pfizer) luv kawg li rau lub hlis tom qab txhaj tag koob ob ntawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer.

DHS pom zoo rau cov pej xeem nram no kom TSIM NYOG txhaj koob tshuaj txhawb kev tiv thaiv kab mob Pfizer luv kawg li 6 lub hlis tom qab txhaj tag koob ob ntawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer thiaj li pab tau lawv lub nruab nrog cev kom muaj zog tiv thaiv kab mob mus ntxiv:

  • Cov tib neeg hnub nyoog 65 thiab laus dua
  • Tag nrho cov pej xeem tau kev tu xyuas mus ntev
  • Cov tib neeg hnub nyoog 50–64 xyoos uas muaj qee cov kab mob kev nkeeg

DHS pom zoo rau cov pej xeem nram no TXHAJ TAU koob tshuaj txhawb kev tiv thaiv kab mob Pfizer luv kawg li rau lub hlis tom qab txhaj tag koob ob ntawm qhov tshuaj Pfizer, tom qab muab tus kheej cov teeb meem kis taus kab mob thiab cov txiaj ntsim zoo los xam tag:

  • Cov tib neeg hnub nyoog 18–49 xyoos uas muaj qee cov kab mob kev nkeeg
  • Cov tib neeg hnub nyoog 18-64 uas muaj teeb meem kev poo raug thiab kev sib kis COVID-19 vim yog lawv txoj hauj lwm los sis cov chaw nyob rau. Cov hauj lwm uas muaj teeb meem kev poo raug thiab kev sib kis COVID-19 yog neeg ua hauj tuaj pem hauv ntej pab neeg thiab cov neeg ua hauj lwm kho kab mob kev nkeeg.

Xav tau kev pab rau npe teem ib lub sij hawm los sis lwm cov kev pab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm 1-844-684-1064. Xav paub ntxiv txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog rau cov chaw, mus xyuas Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kev Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) qhov vas sab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19, https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-registry.htm.

Lus Faj Seeb Txog Pfizer: Tam sim no koj yuav hnov hu koob tshuaj Pfizer ua “Comirnaty” thaum twg txhaj rau cov tib neeg muaj 16 xyoo thiab loj dua. Lub U.S. Food and Drug Administration (Koom Haum Tswj Xyuas Khoom Noj Khoom Haus thiab Tshuaj) (FDA) tau pom zoo txhij txhua los siv qhov tshuaj tiv thaiv COVID-19 Pfizer-BioNTech. Yuav muab qhov tshuaj tiv thaiv kab mob no los ua lag luam raws lub npe Comirnaty (koe-mir’-na-tee), rau txoj kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19 ntawm cov tib neeg hnub nyoog 16 xyoo thiab loj dua. Yeej tseem muaj Pfizer rau EUA rau cov tib neeg hnub nyoog 12 txog 15 xyoos thiab ib koob txhaj ntxiv rau cov tib neeg uas muaj kev cuam tshuam nruab nrog cev.

Faj Seeb: Qhov chaw no yuav tsum tau siv cov hom chaw tshawb nrhiav nram no: Google Chrome (qhov tshiab tshaj plaws), Microsoft Edge (qhov tshiab tshaj), Safari (qhov tshiab tshaj)