Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Wisconsin Tshuaj Tiv Thaiv COVID‑19

Muaj cov tshuaj tshiab tiv thaiv COVID-19 rau txhua tus neeg muaj 6 hli thiab loj dua.

Txhaj txhij tag nrho cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 uas pom zoo yog txoj kev tiv thaiv koj tus kheej tau zoo tshaj plaws ntawm txoj kev muaj mob hnyav heev, kev raug pw kho thiab kev tuag.

Cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 yeej nyab xeeb, ua hauj lwm zoo, txhaj dawb thiab tam sim no muaj nyob rau txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin. Npaj txoj kev tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub tsev neeg hnub no!

Nrhiav qhov tshuaj tiv thaiv COVID-19 nyob hauv koj cheeb tsam yog mus xyuas vaccines.gov los sis hu rau tus xov tooj hu dawb 1-844-684-1064.

Xav tau cov ncauj lus dav txog tshuaj tiv thaiv COVID-19, mus xyuas Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19.