Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Wisconsin COVID-19 Vaccine Registry (Chaw Rau Npe Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob)

Cov Neeg Nrhiav Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob hauv Cheeb Tsam Milwaukee – lub Nroog Milwaukee Health Department (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kab Mob Kev Nkeeg) cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob (Northwest Health Center, South Side Health Center, thiab Menomonee Valley) yeej qhib rau neeg cia li tuaj rau npe nkaus xwb. Koj rau npe ua ntej tau saum huab cua ntawm no. Kauj ruam kawg ntawm qhov txheej txheem rau npe saum huab cua yog xaiv qhov chaw teem sij hawm ntsib, hnub thiab caij nyoog - vim lub Nroog Milwaukee tsuas pab neeg raws kev cia li tuaj xwb, koj tsis tag yuav ua kom tiav kauj ruam kawg no ntawm qhov txheej txheem. Muaj lwm cov chaw hauv cheeb tsam Milwaukee uas puav leej txais neeg cia li tuaj thiab cov teem muaj sij hawm.

Rau npe tam sim no kom teem tau lub sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19

Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) (DHS) yeej txhawb Center for Disease Control and Prevention (Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob) (CDC) cov kev pom zoo tias txoj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yeej yog txoj kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv koj tus kheej thiab txo tsawg tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txhaj dawb xwb thiab tsis tag yuav muaj ntawv them nqi kho mob, ntawv cim qhia tus kheej ID los sis ntawv pov thawj kev xam xaj yog neeg pej xeem.

Thawj Cov Koob Tshuaj Txhaj - Txhua tus neeg muaj 6 hli thiab loj dua yeej tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Thawj Cov Koob Tshuaj Txhaj yog ib los sis ob koob ntawm cov tshuaj Novavax, Moderna, Pfizer, los sis Johnson & Johnson

 • Muaj koob Pfizer rau txhua tus neeg 6 hli thiab loj dua
  • Cov tib neeg 6 hli mus txog hnub nyoog 4 xyoos txhaj tau 3 koob tshuaj uas thawj koob ib thiab ob yuav tsum muab sib nrug raws 21 hnub, thiab nrug raws 8 lub lim tiam ntawm koob ob thiab koob peb
  • Muaj koob Pfizer rau txhua tus neeg 5 xyoos thiab loj dua thiab nws yog txhaj 2 koob sib nrug raws 21 hnub
 • Muaj koob Moderna rau txhua tus neeg 6 hli thiab loj dua thiab nws yog txhaj 2 koob sib nrug raws 28 hnub
 • Muaj koob Novavax rau txhua tus neeg 12 xyoo thiab laus dua thiab nws yog txhaj 2 koob sib nrug raws 21-56 hnub
 • Muaj koob Johnson & Johnson rau txhua tus neeg 18 xyoo thiab laus dua thiab nws yog txhaj 1 koob, tiam sis, rau cov xwm txheej ntau, pom zoo kom txhaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Novavax, Pfizer, los sis Moderna ntau dua qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Johnson & Johnson
 • Feem ntau, yuav xam tias cov neeg tau "Txhaj Tshuaj Txhij" tom qab 2 lub lim tiam txhaj tiav lawv thawj cov koob tshuaj txhaj; Cov tib neeg uas muaj kev cuam tshuam nruab nrog cev tsis muaj zog tiv thaiv dog dig mus txog loj heev yuav tsim nyog txhaj ib koob tshuaj txhawb ntxiv rau nruab nrog cev

Cov Koob Tshuaj Txhaj Txhawb - Txhua tus muaj 5 xyoos thiab loj dua tsim nyog tau koob tshuaj txhaj txhawb

 • Muaj cov koob tshuaj txhaj txhawb mRNA tshiab rau cov muaj 5 xyoos thiab loj dua
  • Muaj Koob Tshuaj Pfizer Tua Ob Tug Kab Mob Txhawb rau cov muaj 5 xyoos thiab loj dua luv kawg li 2 lub hlis tom qab txhaj tiav thawj cov koob tshuaj tua tib tug kab mob los sis koob tshuaj txhawb
  • Muaj Koob Tshuaj Moderna Tua Ob Tug Kab Mob Txhawb rau cov muaj 6 xyoo thiab laus dua luv kawg li 2 lub hlis tom qab txhaj tiav thawj cov koob tshuaj tua tib tug kab mob los sis koob tshuaj txhawb
 • Thov faj seeb: Vim yog muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob tsawg, yuav tsis muaj koob tshuaj txhawb Bivalent Booster tas li ntawm txhua qhov chaw

Lwm Cov Koob Tshuaj Ntxiv:
DHS thiab CDC pom zoo kom cov tib neeg uas muaj teeb meem rau lub nruab nrog cev yuav tsum txhaj ib koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 mRNA ntxiv tom qab luv kawg nkaus li 28 hnub uas txhaj koob ob ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer los sis Moderna. Xav paub ntxiv txog cov tshuaj txhaj ntxiv, mus xyuas DHS qhov vas sab txog Cov Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv COVID-19 Ntxiv.

Xav tau kev pab rau npe teem ib lub sij hawm los sis lwm cov kev pab txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau 844-684-1064 (tus xov tooj hu dawb). Xav paub ntxiv txog kev rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog rau cov chaw, mus xyuas Wisconsin Department of Health Services (Tuam Tsev Tswj Xyuas Kev Cov Kev Kho Kab Mob Kev Nkeeg) qhov vas sab rau npe txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19.

Faj Seeb: Qhov chaw no yuav tsum tau siv cov hom chaw tshawb nrhiav nram no: Google Chrome (qhov tshiab tshaj plaws), Microsoft Edge (qhov tshiab tshaj), Safari (qhov tshiab tshaj)