Cov lus nug no yog tsim los sau ua ke ncauj lus txog koj txoj kev npaj txhij rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19, thiab muab kev coj qhia thiab lus qhia kom koj nyob nyab xeeb.

Thov ntaus tus zauv cim rau nram no ua ntej yuav txuas mus ntxiv